Chương trình Huấn luyện - Hành động BUỔI PHỎNG VẤN THÀNH CÔNG

Chương trình Huấn luyện - Hành động BUỔI PHỎNG VẤN THÀNH CÔNG

Chương trình Huấn luyện - Hành động BUỔI PHỎNG VẤN THÀNH CÔNG

Chương trình Huấn luyện - Hành động BUỔI PHỎNG VẤN THÀNH CÔNG

Chương trình Huấn luyện - Hành động BUỔI PHỎNG VẤN THÀNH CÔNG
Trang chủ / Sự kiện/ Đào tạo

Chương trình Huấn luyện - Hành động BUỔI PHỎNG VẤN THÀNH CÔNG

 

 

Kết quả mang lại sau chương trình Huấn luyện - Hành động BUỔI PHỎNG VẤN THÀNH CÔNG
1. Hiểu về bản thân: Cách vận hành của tâm trí, tiềm thức, trí tuệ, cái tôi
2. Biết cách nhận diện, quản lý cảm xúc, suy nghĩ
3. Khẳng định bản thân, hình thành những giá trị, phẩm chất tốt đẹp
4. Hiểu biết về dinh dưỡng và áp dụng để thay đổi chế độ ăn phù hợp , giúp cân bằng sức khoẻ
5. Thay đổi lối sống, thói quen, kiểm soát năng lượng
6. Biết cách thiết lập mục tiêu  và kế hoạch hành động
7. Tự tin trong buổi phỏng vấn

Trainer/Happiness Coach/ Sivananda Yoga Health Educator Dương Tường Nhi